Verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens schriftelijke afwijkende bepalingen zijn al onze leveringen, verkopen en uitvoeringen der werken onderworpen aan de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden.
2. Wanneer om eender welke reden de uitvoering van een contract of overeenkomst niet kan doorgaan door de opdrachtgever, zal automatisch en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van de overeengekomen prijs, tevens zullen alle voorbereidende werken en planningswerken welke werden uitgevoerd voor de totstandkoming van een overeenkomst worden aangerekend.
3. Alle ontwerpen (in de meest ruime zin van het woord) door bvba Mathieu De Telder opgemaakt blijven eigendom van bvba Mathieu de Telder en zijn beschermd door het auteursrecht. Zij kunnen niet geheel of gedeeltelijk door derden of in eigen regie worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van bvba Mathieu de Telder tenzij na betaling van de overeengekomen ontwerpkost of, bij ontstentenis ervan, ten bedrage van 4% van de ramingskost met een minimum van 500 € excl. 21 % btw.
4. Voorgelegde stalen dienen als indicatie voor de aard der koopwaar.
5. Opgegeven ramingen zijn niet bindend voor bvba Mathieu De Telder.
5 bis. De gepresteerde werkzaamheden worden verrekend vanaf het vertrek aan onze loods tot de terugkomst aan onze loods. Onze loods situeert zich aan de wiedauwkaai 27 – 9000 gent
6. Bijbestellingen tijdens de werken vallen onder dezelfde verkoopsvoorwaarden.
7. De klant zal zich nooit beroepen op voorwaarden en/of afspraken welke niet schriftelijk werden vastgelegd.
8. Alle werken welke tijdens de uitvoering van een overeenkomst dienen te worden uitgevoerd en welke niet schriftelijk werden vastgelegd zullen als supplement worden aangerekend en kunnen geen aanleiding geven tot enige discussie over de afrekening of reden zijn tot niet betaling van eender welke factuur.
9. Tenzij anders bedongen zijn onze facturen contant (binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum, op onze rekening) betaalbaar te Gent. Na 14 kalenderdagen is 2 % kredietbeperking van toepassing. Bvba Mathieu De Telder ziet niet af van dit recht wanneer een wissel wordt getrokken op de koper: hierdoor ontstaan geen schuldhernieuwingen.
10. Om geldig te zijn dienen alle klachten schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de zeven dagen. Het indienen van een klacht ontslaat de koper-opdrachtgever niet van betaling binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen.
11. Bij gebreke van betaling binnen de getelde termijn wordt het verschuldigde bedrag automatisch en van rechtswege, en dit zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd met 10% per jaar als verwijlsintrest en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 350 € excl 21 % btw.
12. Bij niet betaling van een factuur of een gedeelte ervan worden alle andere facturen (al dan niet vervallen) onmiddellijk opeisbaar, en geeft bvba Mathieu De Telder het recht alle orders en overeenkomsten (ook de lopende) éénzijdig op te schorten of te verbreken.
13. Geleverde goederen (verwerkt of niet) blijven eigendom van bvba Mathieu De Telder tot betaling van alle facturen.
14. Planten en goederen worden gekeurd en aanvaard op de dag van afhaling of levering.
15. Er worden geen plantgaranties gegeven door bvba Mathieu De Telder op hergroei van het plantmateriaal.
16. De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen en/of uitvoeringstermijnen zijn indicatief en niet bindend gezien zij afhangen van weersomstandigheden of andere gevallen van heirkracht.
17. Bij uitvoering van werken worden de nodige nutsvoorzieningen op de werf kosteloos ter beschikking gesteld door de koper/opdrachtgever.
18. Voor aanvang der werken worden aan de aannemer de nodige plannen bezorgd waarop putten, leidingen, nutsvoorzieningen e.d. staan aangegeven. Bij ontstentenis ervan kan bvba Mathieu De Telder niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele schade.
19. De BTW en taksen welke volgens de vignerende wet de leveringen en/of diensten bezwaren vallen ten laste van de koper /opdrachtgever.
20. Tenzij expliciet vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW.
21. “Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.”